STREFA KLIENTA Karta podarunkowa

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ FRATELLI
dotyczy salonów stacjonarnych

 


I. Postanowienia ogólne

1.Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Wydawca” – PPHU FRATELLI S.C. JANK KOBYLARCZYK I ROBERT PASIK Z SIEDZIBĄ W WOLANOWIE (26-625) BIENIĘDZICE 20 .

NIP 948202432
REGON 670186365

Salon” - firmowy sklep FRATELLI położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem Sklepu internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej www.fratelli.com.pl.

Sklep internetowy” – odpowiednio: sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem http://www.fratelli.com.pl

Karta Podarunkowa FRATELLI ” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach 

Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową FRATELLI w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej FARTELLI

Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej FRATELLI

Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach

Usługi” - usługi oferowane w Salonach 

Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej FARTELLI dostępny na stronie internetowej http://www.fartelli.com.pl oraz w Salonach Wydawcy

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych FRATELLI .

3. Karty Podarunkowe FRATELLI są wydawane tylko i wyłącznie sprzedawane w Salonach stacjonarnych FRATELLI . Nabywca jest uprawniony do nabycia w Salonach Karty Podarunkowej FRATELLI o wartości nominalnej od 100,00 , 200,00 i 500,00 złotych .
4. Właścicielem Karty Podarunkowej FRATELLI jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej FRATELLI . Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej FRATELLI. Zapłata za Kartę Podarunkową FRATELLI w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie. 

5. Płatność za Kartę Podarunkową FRATELLI nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej FRATELLI .

6. Karta Podarunkowa FRATELLI uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Salonach FRATELLI.

7. Aktywacja Karty Podarunkowej FRATELLI następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej FRATELLI .

8. Karta Podarunkowa FRATELLI jest ważna i aktywna przez okres sześciu miesięcy licząc od dnia zakupu Karty Podarunkowej w salonie FRATELLI.


9. Karta Podarunkowa FRATELLI nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa FRATELLI zakupiona w Salonie nie może zostać zwrócona Wydawcy.

10. Karta Podarunkowa FRATELLI po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach.

11. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej FRATELLI . Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe FRATELLI, które zostały utracone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

12. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), lub zniszczenia Karty Podarunkowej FRATELLI po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej FRATELLI przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej FRATELLI, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa FRATELLI nie podlega wymianie na nową.

13. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej FRATELLI w Salonach nie podlegają tym samym zasadom zwrotu jak pozostałe Towary oferowane w Salonach. 


14. Wydanie Karty Podarunkowej FRATELLI Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów   podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy potwierdzenie nabycia Karty Podarunkowej na druku firmowym .

15. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej FRATELLI  otrzymuje od Wydawcy niefiskalny dokument potwierdzający zakupienie Karty Podarunkowej .
 

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej FRATELLI

1. Karta Podarunkowa FRATELLI może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową FRATELLI w Salonie.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe FRATELLI , które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej FRATELLI w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej FRATELLI,
b) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej FRATELLI w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej FRATELLI .


4. Przy realizacji Karty Podarunkowej FRATELLI Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota na Karcie Podarunkowej FRATELLI .

5. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej FRATELLI będzie wyższa niż kwota na Karcie Podarunkowej FRATELLI , Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową .

6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Karty Podarunkowej FRATELLI do realizacji oraz odbiór w Salonie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej FRATELLI potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej FRATELLI w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem Towaru poprzez wykorzystanie Karty Podarunkowej FRATELLI będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia .

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej FRATELLI poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej FRATELLI oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://www.fratelli.com.pl oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://www.fratelli.com.pl

Dołącz do nas: facebook instagram

KONTAKT

Infolinia E-sklepu
+48 730 986 979
pn-pt: 09:00 - 15:00

Biuro Obsługi Klienta E-sklepu
sklep@fratelli.com.pl

Infolinia firmy
+48 48 36 41 788
info@fratelli.com.pl

copyright © 2019 www.fratelli.pl